Ordensreglement


ASG&I Fitness er en afdeling i Ammitsbøl SG&I – vi tilbyder træning i vores flotte motionscenter, samt Indoor Cycling.
Vores center er dopingfrit, vi er medlem af Anti Doping Danmark og som medlem er man forpligtet til at deltage i tilfælde af ”uanmeldt dopingkontrol” !!
Vi gør opmærksomme på, at al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos ASG&I Fitness. Ved tvivlsspørgsmål kontakt egen læge.
ASG&I Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger.
Medlemskabet introduceres med en obligatorisk prøvetime, der sikrer korrekt brug af udstyret. Et medlemskab er personligt og det hverken kan eller må ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, tlf. nr. eller lign. skal meddeles til ASG&I Fitness.
Medlemskortet, som er en nøglebrik, udleveres og skal bruges ved indgang til centret og skal også benyttes som ”adgangskort” ved deltagelse på cycling holdene. Mister eller beskadiger et medlem sin brik, skal det straks meddeles til ASG&I Fitness, som skaffer en ny brik mod betaling af den til enhver tid gældende pris.
Unge under 15 år må som udgangspunkt ikke benytte ASG&I Fitness faciliteter, medmindre der er tegnet et særligt medlemskab. Dog kan man deltage på Indoor Cycling samt ”ungetræning” fra det år, man fylder 12 år.
ASG&I Fitness forbeholder sig ret til at ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 14 dage.  Ændringer meddeles på hjemmesiden samt ved opslag i centret.
ASG&I Fitness har ret til at foretage ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel – dette meddeles også på hjemmesiden samt ved opslag i centeret.
Hvis reglerne i ASG&I Fitness overtrædes, forbeholder ASG&I Fitness sig retten til, til enhver tid at afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som eks. doping eller udlån af nøglebrik, vil der ikke være tilbagebetaling af nogen art.
ASG&I Fitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab (findes lige v/ indgangen til centret) under træning. ASG&I Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.
Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Maskiner rengøres med ”sprit” efter brug.
Mobiltelefoner skal være sat på ”lydløs” og motionscentret skal forlades under samtale.
 

Ammitsbøl SG&I